UAB „SALONŲ PROFESIONALŲ PARTNERIS“ privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. UAB „Salonų profesionalų partneris“, įmonės kodas: 141690068, adresas: Taikos pr. 4A, Klaipėda (toliau – Bendrovė) saugo ir gerbia asmenų, kurie sutiko būti modeliais Bendrovės Salon Pro akademijos organizuojamuose mokymuose nagų estetikos srityje (toliau – Modeliai) privatumą, bei įsipareigoja laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.
 2. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) yra parengta tam, kad Modeliai galėtų susipažinti, kaip Bendrovė tvarko jų asmens duomenis, taip pat kokios priemonės yra įgyvendinamos Bendrovėje siekiant tinkamai apsaugoti tvarkomus asmens duomenis.
 3. Ši Politika numato pagrindines Modelių asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles.

MODELIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

 1. Bendrovė Modelių asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  1. Modelių asmens duomenų įtraukimas į Salon Pro akademijos modelių duomenų bazę, siekiant Modelį pakviesti į Salon Pro akademijos manikiūro ir/ar nagų priauginimo, gelinio lakavimo, plaukų dažymo ir kirpimo mokymus modelio vaidmeniui;
  2. Atlikus manikiūrą ir/ar nagų priauginimą, esant modelio sutikimui, Modelio fotografavimas ir nuotraukų talpinimas ir viešinimas Bendrovės internetiniame puslapyje, Bendrovės paskyrose socialiniuose tinklalapiuose bei kituose Bendrovės interneto tinklalapiuose;
  3. kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Modelių asmens duomenis, kai Modeliai duoda savo sutikimą ar kuomet Modelių asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
 2. Bendrovė Modelių asmens duomenis tvarko šiuo pagrindu:
  1. asmens sutikimas tvarkyti duomenis;
  2. esant Bendrovės teisėtam interesui ar kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

BENDROVĖS TVARKOMI MODELIŲ ASMENS DUOMENYS

 1. Šiose taisyklėse nurodytais tikslais Bendrovė tvarko šiuos Modelių asmens duomenis: asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, miestas, amžius (gimimo data), asmens nuotrauka po Salon Pro akademijos mokymų.
  1. Asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas ir telefono numeris tvarkomas tikslu susisiekti su Modeliu dėl jo pakvietimo būti Modeliu Salon Pro akademijos organizuojamuose mokymuose. Modelio gyvenamasis vieta (miestas) tvarkoma tikslu nustatyti, ar Asmens gyvenamoji vieta sutampa su Salon Pro akademijos organizuojamų mokymų vieta. Modelio nuotrauka po Salon Pro akademijos mokymų gali būti tvarkoma siekiant saugoti konkretaus mokinio mokymų darbo pavyzdžius, paviešinti mokymų rezultatus ir kitais įstatymams neprieštaraujantiems tikslams. Modelio vardas, pavardė, gimimo data, parašas yra tvarkomi sutikimo publikuoti nuotraukas išsaugojimo tikslu.
  2. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Modelio.

MODELIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Bendrovė užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
  2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  3. asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
  4. asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
  5. asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami:
 2. Asmens duomenys šios Politikos 4.1 punkte nurodytu tikslu tvarkomi iki kol Modelis neatšaukia savo sutikimo. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenys yra ištrinami.
 3. Asmens duomenys šios Politikos 4.2 punkte nurodytu tikslu tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Modelio ir Bendrovės sutartu būdu ir (ar) vadovaujantis Modelio sutikimu viešinti nuotraukas.
 4. Modelių asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta.
 5. Bendrovė įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis.

MODELIŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Bendrovė gali teikti Modelių asmens duomenis:
  1. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Modelio sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
  2. duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmenų duomenis Bendrovės kaip duomenų valdytojo vardu;
  3. kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Modelis turi šias teises:
  1. gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kokius duomenis tvarko, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
  2. reikalauti, kad Bendrovė patikslintų, atnaujintų, ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų jo asmens duomenis, arba juos perkeltų, esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir sąlygoms;
  3. reikalauti, kad Bendrovė nutrauktų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
  4. reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisės aktuose nustatytais pagrindais ir sąlygomis;
  5. manydamas, kad Bendrovė tvarkydama asmens duomenis pažeidė jo teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.
 2. Modelis savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę ir pateikdamas atitinkamą prašymą elektroniniu paštu: akademija@salonpro.lt arba adresu: Taikos pr. 4A, Klaipėda. Bendrovė įsipareigoja atsakyti Modeliui per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 3. Modelis taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Bendrovė įsipareigoja pranešti Modeliams apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Bendrovės tinklapyje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.